Všeobecné smluvní podmínky


Poskytovatel:

Poskytovatelem se rozumí Náš úklid s.r.o., Generála Svobody 243/19, 370 01 České Budějovice, IČ: 06268633, DIČ: CZ06268633

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 26477

Poskytovatel je podnikatelem, který zajišťuje pro Zákazníka poskytování úklidových a jiných služeb, a to prostřednictvím svých jednotlivých Uklízeček.

Zákazník:

Zákazníkem se rozumí fyzická či právnická osoba, zpravidla společenství vlastníků jednotek nebo bytové družstvo, která má zájem o zajištění poskytování úklidových služeb prostřednictvím Uklízečky ve sjednaném rozsahu.

Uklízečka:

Uklízečkou se rozumí fyzická osoba, která jakožto smluvní partner zajišťuje pro poskytovatele nasmlouvané služby.

Smlouva o zajištění úklidových služeb:

Smlouvou o poskytování úklidových služeb se rozumí smlouva, uzavřená mezi Zákazníkem a Poskytovatelem, jejímž předmětem je závazek poskytnout Zákazníkovi úklidové služby ve sjednaném rozsahu za dohodnutou cenu programu dle těchto Podmínek.

Program:

Programem se rozumí jednotlivý program úklidových služeb. Poskytovatel zajišťuje poskytování jednotlivých programů specifikovaných v těchto Podmínkách níže, které se odlišují rozsahem poskytovaných služeb a jejich cenou.

Prostor poskytování služeb:

Jedná se o následující prostory: chodby, schodiště, výtah, hlavní vchod domu, mezipatra. Za Prostor poskytování služeb se nepovažují zejména sklepy, kočárkárny, prádelny, sušárny, půdy a jiné podobné prostory.

Způsob komunikace stran

Smluvní strany se zavazují komunikovat prostřednictvím svých zástupců anebo kontaktních osob uvedených ve smlouvě o zajištění úklidových služeb. Kontaktní osoba Poskytovatele pro konkrétní oblast spravující konkrétní zákazníky a kontaktní údaje, na nichž je k dispozici, je uvedena na webových stránkách Poskytovatele.

Smlouva o zajištění úklidových služeb

Obsahem Smlouvy o zajištění úklidových služeb je zejména specifikace Programu, o jehož zajištění má Zákazník zájem, cena takového Programu a doba, na kterou budou služby poskytovány.

Smlouva o zajištění úklidových služeb je uzavírána na dobu neurčitou.

Výpovědní lhůta – výpovědní lhůta činí 2 měsíce a začíná běžet od prvního dne, následujícího po doručení písemné výpovědi.

Platnost Smlouvy o zajištění úklidových služeb zaniká podáním písemné výpovědi a v dalších případech stanovených těmito Podmínkami nebo zákonem.

Specifikace jednotlivých programů

Program č.1 (celý dům) - zahrnuje úklid společných prostor ve sjednaném rozsahu v rámci celého domu.

Program č.2 (domácnost) - zahrnuje úklid patra + přízemí společných prostor ve sjednaném rozsahu.

Služba mytí oken – zahrnuje mytí a leštění oken ve sjednaném prostoru.

Služba úklid sněhu – zahrnuje úklid sněhu ve sjednaném prostoru. Za den, kdy sněží, se považuje kalendářní den, ve kterém nová sněhová pokrývka dosáhla alespoň 1 cm.

Zajištěný úklid je prováděn v místě poskytování služeb uvedeném ve Smlouvě o zajištění úklidových služeb. Úklidové služby jsou zajištěny pouze v případech, kdy v domě neprobíhá žádná rekonstrukce, opravy, ani jakékoliv činnosti které zvyšují obvyklé znečištění Prostor poskytování služeb. Zajištění úklidu v případech specifikovaných v předešlé větě lze písemně dohodnout v samostatné smlouvě na základě požadavku Zákazníka. Nebude-li objednáno zajištění zvláštního úklidu po rekonstrukci, opravách či jakékoliv činnosti / dále jako neobvyklá činnost/, které zvyšují obvyklé znečištění uklízených Prostor poskytování služeb, zavazuje se Zákazník po těchto neobvyklých činnostech provést úklid na své náklady a nejpozději před obvyklou dobou zajištění poskytování služeb ze strany poskytovatele. Přesný rozsahu úklidu je uveden ve Smlouvě o zajištění úklidových služeb.

Cena jednotlivých Programů

Cena vybraného Programu je uvedena ve Smlouvě o zajištění úklidových služeb.

Cena může být ze strany Poskytovatele navýšena nikoli však více než o 10 % ze stávající ceny za kalendářní rok.

Poskytovatel se zavazuje o této změně informovat Zákazníka. Pokud Zákazník do 30 dnů od oznámení navýšení ceny neodstoupí od Smlouvy o zajištění úklidových služeb, sjednávají účastníci, že souhlasí s takto zvýšenou cenou.

Splatnost ceny je specifikována ve Smlouvě o zajištění úklidových služeb. Cena je splatná vždy do 15. dne příslušného měsíce, ve kterém má být zajištěno provedení úklidu ze strany Poskytovatele na účet uvedený ve smlouvě.

V případě prodlení Zákazníka s úhradou ceny za vybraný Program (tj. odměny za provedený úklid), se Zákazník zavazuje zaplatit Poskytovateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý byť jen započatý den prodlení.

Uzavření Smlouvy o poskytování úklidových služeb

Uzavření smlouvy o poskytování úklidových služeb je stvrzeno tak, že Zákazník umožní Poskytovateli (dále jen Uklízečka) přístup do Prostor poskytování služeb, zejména předáním klíčů anebo vstupních kódů ke vstupním dveřím do domu a dále předáním klíčů od úklidové místnosti, příp. místnosti, v níž bude mít Uklízečka přístup k vodě a možnost uložení úklidových prostředků pro výkon své činnosti.

Uzavřením Smlouvy o poskytování úklidových služeb se Uklízečka zavazuje poskytovat Zákazníkovi úklidové služby v rozsahu a za podmínek stanovených ve Smlouvě o zajištění úklidových služeb.

Ostatní podmínky Smlouvy o poskytování úklidu

Nad rámec ujednání uvedených v těchto Podmínkách shora a ve Smlouvě o zajištění úklidových služeb se sjednávají tyto podmínky poskytování úklidových služeb Poskytovatelem Zákazníkovi:

 • Zákazník má právo na řádné a včasné provedení úklidu ve smluveném rozsahu.
 • Uklízečka je povinna provádět úklidové služby s odbornou péčí, a to způsobem a technologickými postupy zajišťujícími dodržení kvality úklidových prací stanovenými v obecně závazných právních předpisech, anebo technických normách a není-li jich, v kvalitě potřebné k řádnému výkonu činností vykonávaných v Prostorách poskytování služeb.
 • Uklízečka je při provádění úklidových služeb povinna používat kvalitní úklidové, čistící a dezinfekční úklidové prostředky a pomůcky.
 • Uklízečka je povinna o dokončení úklidu informovat Zákazníka.
 • Uklízečka je oprávněna provést úklid v kteroukoliv dobu či kterýkoliv den v době od 7:00 hodin do 21:00 hodin a po uvedenou dobu má právo přístupu do Prostor poskytování služeb.
 • Poskytovatel prověřuje a garantuje trestní bezúhonnost uklízečky po dobu trvání smluvního vztahu se zákazníkem.

Zákazník se zavazuje poskytovat Uklízečce potřebnou součinnost vyplývající ze smluvních ujednání nebo Uklízečce odůvodněně požadovanou, a to zejména:

 • předat Uklízečce klíče nebo přístupové kódy od společných prostor domu, zejména od Prostor poskytování služeb, za účelem provedení úklidu;
 • zajistit Uklízečce po dobu provádění úklidu přístup k odběru teplé a studené vody a tyto vody na vlastní náklady Uklízečce dodat, a dále umožnit Uklízečce využít místo pro výlev použité vody;
 • provést samostatně úklid při neobvyklé činnosti ve smyslu čl. 3 odst. 3.5 těchto Podmínek, neobjedná-li si zajištění zvláštního úklidu u Poskytovatele;
 • zajistit, aby byly Prostory poskytování služeb způsobilé pro provedení úklidu, a to především vyklizeny od všech předmětů, které brání či mohou bránit provedení úklidu. Uklízečka není povinna zajistit odstranění těchto předmětů pro řádný výkon své činnosti. Nebudou-li tyto předměty odstraněny, Uklízečka není povinna a oprávněna zajistit jejich odstranění a provedení úklidu pod nimi a současně Uklízečka neodpovídá za vady prováděné činnosti způsobené neodstraněním těchto předmětů;
 • zdržet se všeho, čím by bylo bráněno v provedení úklidu;
 • Zákazník se zavazuje bez zbytečného odkladu po provedeném úklidu tento prohlédnout a zkontrolovat;
 • je-li Zákazníkem právnická osoba, zavazuje se zajistit dodržování uvedených povinností i uživateli objektu, ve kterém dochází k poskytování služby

Kontrola provádění úklidových služeb a řešení reklamací

S ohledem na charakter prováděné činnosti je Zákazník oprávněn vytknout vady provedené práce Uklízečky bezodkladně po jejich zjištění, nejpozději však do 12 hodin po provedení úklidu, a to telefonicky nebo emailem vůči kontaktní osobě Poskytovatele s tím, že je povinen popsat konkrétní vady úklidových služeb.

V případě, že nebude služba reklamována způsobem dle odstavce shora, má se za to, že byla provedena řádně v souladu s uzavřenou smlouvou.

Poskytovatel se zavazuje oprávněnou reklamaci Zákazníka řešit neprodleně, a to zajištěním provedení náhradního úklidu, který bude proveden nejpozději do 24 hodin od obdržení reklamace, a to bezplatně.

V případě třech po sobě jdoucích oprávněných reklamací v průběhu 30 dnů, má Zákazník vedle práva na zajištění bezplatného náhradního úklidu dle čl. 7 odst. 7.3 těchto podmínek, také právo na výměnu Uklízečky.

V případě, že Uklízečka způsobí porušením svých smluvních povinností Zákazníkovi škodu, má Zákazník nárok na její náhradu. Pro tento účel jsme pojištěni.

Ochrana osobních údajů

Zákazník uděluje dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 a Zákona 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, souhlas se zpracováním svých osobních údajů, poskytnutých Poskytovateli. Zpracování předmětných osobních údajů je nezbytné pro plnění Smlouvy o zajištění úklidových služeb.

Osobní údaje Zákazníka budou zpracovávány pouze po dobu platnosti Smlouvy o zajištění úklidových služeb.

Poskytovatel informuje Zákazníka o jeho právu přístupu k osobním údajům a právu na opravu osobních údajů. Pokud Zákazník zjistí nebo se domnívá, že Poskytovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Zákazníka nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, má právo požádat Poskytovatele o vysvětlení, požadovat, aby Poskytovatel odstranil takto vzniklý stav, zejména se může jednat o blokování poskytnutých osobních údajů, provedení jejich opravy, jejich doplnění či likvidaci.

Zákazník tímto uděluje Poskytovateli výslovný souhlas se zasíláním obchodních sdělení týkajících se jeho služeb na elektronickou adresu. Poskytovatel informuje Zákazníka, že souhlas s takovýmto využitím svého elektronického kontaktu může kdykoli odvolat.

Společná a závěrečná ustanovení

Tyto Podmínky platí subsidiárně pro jednotlivé Smlouvy o poskytování úklidových služeb a Smlouvy o zajištění úklidových služeb.

Zákazník uděluje svůj výslovný předchozí souhlas ve smyslu ust. § 1897 věta druhá občanského zákoníku s tím, aby Poskytovatel postoupil jím zvolené třetí osobě práva z této smlouvy pro něj vyplývající, a to pokud současně s tím na stejnou osobu převede i povinnosti z této smlouvy pro něj vyplývající. V případě potřeby se Zákazník zavazuje udělit souhlas dle věty první tohoto odstavce v příslušné formě i ve vztahu ke třetí osobě zvolené Poskytovatelem.

Zákazník podpisem Smlouvy o zajištění úklidových služeb potvrzuje, že se seznámil s těmito Podmínkami a že s nimi souhlasí.

Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1.5.2022.