Zpracování osobních údajů

Náš úklid s.r.o., IČO: 2813665, se sídlem Generála Svobody 243/19, České Budějovice 370 01, provozující webové stránky www.nasuklid.cz (dále jen "Společnost"), jakožto správce osobních údajů, informuje uživatele webových stránek (dále také jen "subjekty údajů") o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů ze strany Společnosti, včetně rozsahu práv subjektů údajů souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů ze strany Společnosti.

Zpracovávané osobní údaje

Společnost zpracovává v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen "Nařízení") a dále v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů tyto osobní údaje:

1. Identifikační a adresní údaje (jméno, příjmení, datum narození, e-mailová adresa, telefonní číslo, IČ, sídlo subjektu);

2. Informace vyžadované platnými právními předpisy pro daňové účely: jméno a příjmení nebo název firmy, adresa trvalého bydliště nebo sídlo firmy, místo narození, datum narození, identifikační číslo daňového poplatníka, stát, kde jste rezidentem, DIČ, identifikační číslo bankovního účtu, vlastníka čísla účtu.

Společnost zpracovává osobní údaje pouze v souladu s níže uvedenými účely a v rozsahu a po dobu nezbytnou pro naplnění těchto stanovených účelů.

Doba zpracování osobní údajů

Osobní údaje Společností jsou zpracovávány po dobu realizace smluvního vztahu a dále následujících 5 let po ukončení smluvních vztahů, a to zejména s ohledem na případné budoucí nároky vůči Vám či z Vaší strany vůči Společnosti. Osobní údaje, pro jejichž zpracování již pominul účel či uplynula doba, po kterou mohou být tyto údaje zpracovávány, jsou bezodkladně zlikvidovány.

V případě zpracování Vašich osobních údajů na základě zákonných povinností, Společnost zpracovává osobní údaje po dobu určenou právními předpisy, a to zejména daňovými a účetními předpisy.

V případě oprávněného zájmu Společnosti, zpracováváme osobní údaje po dobu stanovenou dle jednotlivých účelů, a to s ohledem na konkrétní oprávněný zájem.

Účel zpracování osobních údajů

1. Smlouva o poskytování služeb: jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, IČ, sídlo subjektu, číslo účtu.

2. Objednávka o zajištění úklidových služeb: zpracování osobních údajů v rozsahu – jméno, příjmení, datum narození, telefonní číslo, e-mailová adresa, je nezbytné pro zprostředkovatelskou činnost na základě Objednávky o zajištění úklidových služeb.

3. Ochrana právních zájmů (nároků): zpracování osobních údajů v omezeném rozsahu nezbytném pro účely oprávněných zájmů Společnosti spočívajících ve vymáhání nároků Společnosti vůči třetím osobám a na zajištění obrany proti nárokům uplatněným vůči Společnosti.

4. Propagace a marketing Společnosti a služeb prostřednictvím zasílání nabídkových e-mailů a dalších obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti

5. Dle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a Článku 14 poskytujeme transparentní informace o zpracování osobních údajů subjektů údajů, které firma Náš úklid s.r.o. oslovuje formou nezávazné nabídky na zajištění úklidu společných prostor bytových domů prostřednictvím poštovních služeb:

 • Účely zpracování, pro které jsou osobní údaje určeny, a právní základ pro zpracování – zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů firmy Náš úklid s.r.o.
 • Dotčené osobní údaje – jsou zpracovávány pouze tyto osobní údaje: jméno a příjmení, adresa bydliště, případně název právnické osoby, sídlo právnické osoby.
 • Příjemci osobních údajů: zástupci firmy Náš úklid s.r.o. a případné logistické firmy.
 • Doba uložení osobních údajů: z povahy služby nelze jednoznačně tuto dobu vymezit. Údaje jsou uchovány do momentu, kdy nás subjekt údajů informuje, že má o službu zájem, nebo nikoliv. Nezávazná nabídka je poskytována za účelem nápomoci péči správného hospodáře se zájmem zajistit kvalitní servis v oblasti úklidu, který je běžnou lidskou potřebou.
 • Osobní údaje subjektu údajů pocházejí z veřejně dostupných zdrojů z portálu justice.cz, kurzy.cz, případně jiných veřejně dostupných zdrojů.
 • Kontaktní údaje správce osobních údajů – info@nasuklid.cz

6. Reportování potřebných informací v souladu s právními předpisy pro daňové účely (zejména směrnice DAC7) v rozsahu: jméno a příjmení nebo název firmy, adresa trvalého bydliště nebo sídlo firmy, místo narození, datum narození, identifikační číslo daňového poplatníka, stát, kde jste rezidentem, DIČ, identifikační číslo bankovního účtu, vlastníka čísla účtu, je nezbytné pro reportování potřebných informací v souladu s právními předpisy pro daňové účely (zejména směrnice DAC7).

Příjemci Vašich osobních údajů

Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů vedle Společnosti, jejich zaměstnanců a jiných pověřených osob zpracovávány také pro partnery Společnosti. Externí partneři, kteří zpracovávají Vaše osobní údaje, poskytují záruky k zajištění vhodných technických a organizačních opatření, aby nemohlo zejména dojít k náhodnému nebo protiprávnímu zničení, ztrátě, pozměňování či neoprávněnému zpřístupnění těchto jiným subjektům.

Dalšími subjekty, které mohou mít přístup k Vašim osobním údajům, jsou či v budoucnu mohou být osoby, které pro Společnost zajišťují technický provoz určité služby (př. dodavatelé softwarových a IT systémů) či poskytovatelé poradenských služeb (např. advokátní kancelář).

Společnost je dále povinna některé Vaše osobní údaje předávat na základě platných právních předpisů (př. správním orgánům, soudům nebo orgánům činným v trestním nebo občanským soudním řízením).

Práva poskytovatele osobních údajů

Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte jako subjekt údajů následující práva:

 • Kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů (pokud je zpracování na souhlasu založeno);
 • Na přístup k osobním údajům (právo požadovat informaci, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou Společností zpracovávány;
 • Na přenesení údajů (právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci; a dále právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné);
 • Na opravu (právo požadovat, aby Společnost bez zbytečného odkladu opravilo nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají);
 • Na omezení zpracování (právo požadovat, aby Společnost omezila zpracování, mj. v případě, že z důvodu uplatnění práva na opravu, Společnost ověřuje správnost údajů; nebo pokud by ze strany Společnosti byly osobní údaje zpracovávány protiprávně, ale nechcete provést jejich výmaz);
 • Na výmaz (právo požadovat, aby Společnost Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazala, mj. pokud osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny, nebo jste odvolali souhlas, na jehož základě byly osobní údaje Společností zpracovávány a neexistuje žádný další právní titul pro zpracování, nebo pokud by ze strany Společnosti byly osobní údaje zpracovávány protiprávně);
 • Obrátit se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Kontakt

V případě dotazu ohledně osobních údajů nás kontaktujte na email info@nasuklid.cz